ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

«Νέες Προοπτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού»

Σπάρτη, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων (abstracts)

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί ερευνητές και επαγγελματίες στον χώρο του αθλητισμού και της διοίκησης του αθλητισμού να υποβάλουν περιλήψεις που θα εξεταστούν για παρουσίαση στο συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στην Σπάρτη κατά το χρονικό διάστημα 31 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2023.

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Νέες Προοπτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού». Από την άποψη αυτή, ενθαρρύνονται οι υποβολές που σχετίζονται ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, με το θέμα του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, οι συνεισφέροντες μπορούν να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών που άπτονται των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

Αριθμός θεματικής ενότηταςΤίτλος Θεματικής Ενότητας
1Αθλητική Επικοινωνία και ΜΜΕ
2Σύγχρονη Αθλητική Διακυβέρνηση
3Αθλητικός Τουρισμός και Αθλητικές Διοργανώσεις
4Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Αθλητισμός
5Διοίκηση, Στρατηγική, Ηγεσία και Διαχείριση Ενδιαφερομένων στον Αθλητισμό
6Αθλητικό Μάρκετινγκ και Χορηγίες
7Αθλητική Συμπεριφορά και Ψυχολογία Καταναλωτή
8Μεγάλα αθλητικά γεγονότα – Ολυμπιακοί Αγώνες
9Ηλεκτρονικός Αθλητισμός, Καινοτομία και Τεχνολογία
10Οικονομική του αθλητισμού
11Αθλητικό Δίκαιο και Ηθική
12Διαχείριση Δημόσιας Υγείας και Φυσικής Δραστηριότητας
13Ανάπτυξη Αθλητισμού και Κοινωνικο-Πολιτιστικές Προοπτικές
14Εκπαίδευση και αθλητισμός
15Ευρύτερες, νέες και κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης του αθλητισμού
16Αθλητισμός και διατροφή
17Αθλητισμός και αποκατάσταση

Στις παράλληλες συνεδρίες, κάθε παρουσιαστής δίνει προφορική παρουσίαση διάρκειας 12 λεπτών το πολύ με επιπλέον 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση.

Ο κύριος στόχος όλων των συνεδριών του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες από διάφορους τομείς να ανταλλάσσουν γνώσεις, να παρέχουν νέες ιδέες και να εμπνεύσουν το μέλλον της διαχείρισης του αθλητισμού και των επαγγελματικών προοπτικών του. Οι συνεδρίες προσφέρουν επίσης μια πλατφόρμα για τη δημιουργία διεπιστημονικών επαφών και συνεργασιών.

Παρακαλούμε πολύ να εξετάσετε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής για την επιτυχή μορφοποίηση και σύνταξη της περίληψής σας.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 15η Μαρτίου 2023. Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.


International Scientific Conference

“New Perspectives and Contemporary Challenges in Sports Professions”

Sparta, March 31st – April 2nd, 2023

Call for Abstracts

The Scientific and Organizing Committee of the Scientific Conference of the Department of Sports Organization and Management, University of Peloponnese invites researchers and professionals in the field of sports and sports management to submit abstracts that will be considered for presentation at the conference that will be held in Sparta between March 31st and April 2nd, 2023.

The theme of the conference is “New Perspectives and Contemporary Challenges in Sports Professions”. In this regard, submissions that are particularly, but not exclusively, related to the conference theme are encouraged. Contributors can submit abstracts of papers related to the following thematic tracks:

Track NumberTrack title
1Sports Communication and Media
2Contemporary Sports Governance
3Sports Tourism and Sports Events
4Environmental Sustainability and Sports
5Administration, Strategy, Leadership and Stakeholder Management in Sport
6Sports Marketing and Sponsorships
7Sports Consumer Behaviour and Psychology
8Major sporting events – Olympic Games
9E-Sports, Innovation and Technology
10Economics of Sports
11Sports Law and Ethics
12Public Health and Physical Activity Management
13Sports Development and Socio-Cultural Perspectives
14Education and sports
15Broader, conptemporary, and critical aspects of sport management
16Sports and nutrition
17Sports and rehabilitation

In parallel sessions, each presenter will give an oral presentation of a maximum of 12 minutes with an additional 5 minutes for questions and discussion.

The main objective of all conference sessions is to encourage participants from various fields to exchange knowledge, provide new ideas and inspire the future of sport management and its professional prospects. The sessions will also offer a platform for establishing interdisciplinary contacts and collaborations.

Please carefully review the submission guidelines for the successful formatting and editing of your abstract.

The deadline for abstract submissions is the 15th of March 2023. Abstracts will be submitted online.

Κύλιση προς τα επάνω